Eszenyi Enikő rajongói oldal
Hírek Eszenyi Enikő Média Galéria Oldal

 

Hírek

Videók Szófiából

Mint tudjuk, Enikő a szó­fi­ai Small Sea­son The­at­re Fesz­ti­válon vesz részt díszvendégként. A fesztivál jú­ni­us 26. és jú­li­us 5. tart a Sfu­ma­to szín­ház­ban. Enci már két videóban is bejelentkezett, és mesélt a szófiai Nemzeti Színházról. Ha még nem láttátok, nézzétek meg.

Dátum: 2017.06.28. 22.40

Eszenyi Enikő a Small Season Theatre Fesztiválon

forrás: vigszinhaz.hu

Esze­nyi Enikő, a Víg­szín­ház igaz­ga­tó­ja a szó­fi­ai Small Sea­son The­at­re Fesz­ti­vál dísz­ven­dé­ge lesz. A jú­ni­us 26. és jú­li­us 5. kö­zött a Sfu­ma­to szín­ház­ban meg­ren­de­zett nem­zet­kö­zi fesz­ti­vá­lon a meg­hí­vot­tak a vi­lág­hí­rű szín­há­zak elő­adá­sai mel­lett részt ve­het­nek kü­lön­bö­ző szak­mai be­szél­ge­té­se­ken, vi­tá­kon és work­sho­po­kon. A ren­dez­vény egyik fő cél­ki­tű­zé­se, hogy a dísz­ven­dé­gek köz­vet­len pár­be­szé­det foly­tat­has­sa­nak egy­más­sal és a fi­a­tal al­ko­tók­kal.   
A fesz­ti­vál ke­re­té­ben Esze­nyi Enikő a szín­há­zi szak­mai kö­zön­ség és a nem­zet­kö­zi­leg el­is­mert fi­a­tal al­ko­tók előtt a Víg­szín­ház­ról, annak mű­sor­po­li­ti­ká­já­ról és jö­vő­be­li ter­ve­i­ről tart elő­adást. 

Dátum: 2017.06.24. 20.20

A gyönyörben nincs középút Debrecenben

A gyönyörben nincs középút legközelebb a Múzeumok Éjszakáján, június 24-én este 20:00 órától lesz látható Debrecenben, a MODEM belső kertjében! Jó szórakozást!💋 👠 👑 🎼 🎀

További információkért kattintsatok az alábbi linkre:
A gyönyörben nincs középút - Eszenyi Enikő estje

Dátum: 2017.06.21. 20:39

Állva ünnepelte a pozsonyi közönség a Vígszínház társulatát

forrás: vigszinhaz.hu

Szívből gratulálunk az egész csapatnak!

Ha­tal­mas si­ker­rel ját­szot­ta a Víg­szín­ház Nádas Péter Ta­lál­ko­zás című da­rab­ját az Eu­ro­kon­text fesz­ti­vá­lon jú­ni­us 15-én. Esze­nyi Enikő ren­de­zé­se után állva ün­ne­pel­te a kö­zön­ség a Víg­szín­ház tár­su­la­tát.  

A Víg­szín­ház tár­su­la­ta is meg­hí­vást ka­pott Eu­ro­kon­text Fesz­ti­vál­ra Po­zsony­ba. Jú­ni­us 15-én dél­előtt egy a szín­ház sze­re­pét ku­ta­tó ke­rek­asz­tal be­szél­ge­té­sen vett részt Esze­nyi Enikő, Mát­rai Diána dra­ma­turg pedig fi­a­tal drá­ma­írok­nak tar­tott elő­adást. Este Nádas Péter Ta­lál­ko­zá­sát Esze­nyi Enikő ren­de­zé­sé­ben ját­szot­ta a tár­su­lat. 

Mi a szín­ház sze­re­pe nap­ja­ink­ban, ho­gyan re­a­gál a szín­ház a tár­sa­dal­mi, gaz­da­sá­gi, kul­tu­rá­lis és po­li­ti­kai vál­to­zá­sok­ra a vi­lág­ban? Ezek­re a kér­dé­sek­re ke­res­te a vá­laszt a fesz­ti­vál egyik szak­mai be­szél­ge­té­sé­nek ke­re­té­ben Esze­nyi Enikő. A ke­rek­asz­tal be­szél­ge­té­sen a Víg­szín­ház igaz­ga­tó­ja mel­lett Roman Polák, a Szlo­vák Nem­ze­ti Szín­ház igaz­ga­tó­ja, Mi­ros­lav Mar­cel­li fi­lo­zó­fus, Jana Bin­der, a Goe­the In­té­zet ant­ro­po­ló­gu­sa, Dasa Ci­ri­po­va szlo­vák szín­mű­vész és Jan Klata szlo­vák dra­ma­turg vett részt.

Dél­után a fesz­ti­vál fi­a­tal drá­ma­író­i­nak ren­de­zett kre­a­tív work­sho­pon Mát­rai Diána, a Víg­szín­ház dra­ma­turg­ja tar­tott elő­adást a kre­a­tív írás­ról és Nádas Péter mű­ve­i­ről, Vörös Ró­bert­tel közös ta­nul­má­nyát adta elő. Nádas Péter a ma­gyar és eu­ró­pai iro­da­lom egyik leg­ki­emel­ke­dőbb al­ko­tó­ja, mű­vé­sze­ti éle­tünk meg­ha­tá­ro­zó in­tel­lek­tu­sa. Ta­lál­ko­zás című drá­má­ját 1979-ben írta, ős­be­mu­ta­tó­ja 1985-ben volt a Pesti Szín­ház­ban. 2015 ősze óta újra lát­hat­ja a Pesti Szín­ház kö­zön­sé­ge Bör­csök Enikő és Ki­rály Dá­ni­el fő­sze­rep­lé­sé­vel, Esze­nyi Enikő ren­de­zé­sé­ben. Nádas hang­ja és írói stí­lu­sa utá­noz­ha­tat­lan, egye­dül­ál­ló a ma­gyar drá­ma­iro­da­lom­ban. Sem kö­ve­tő­je, sem előd­je nincs kü­lön­le­ges drá­mai lá­tás­mód­já­nak, és a kor­társ szín­ház­nak fel­ada­ta őt újra és újra fel­fe­dez­ni.

Az elő­adást jú­ni­us 15-én este lát­hat­ta a Szlo­vák Nem­ze­ti Szín­ház nagy­szín­pa­dán az Eu­ro­ko­text fesz­ti­vál kö­zön­sé­ge, Esze­nyi Enikő ren­de­zé­se után állva ün­ne­pel­ték a po­zso­nyi nézők a Víg­szín­ház tár­su­la­tát. A Ta­lál­ko­zást kö­ve­tő­en a nézők az al­ko­tók­kal be­szél­get­het­tek, Esze­nyi Enikő ren­de­ző­vel, va­la­mint Bör­csök Eni­kő­vel és Ki­rály Dá­ni­el­lel, Péter Kovač, a Szlo­vák Nem­ze­ti Szín­ház dra­ma­turg­já­nak mo­de­rá­lá­sá­val. „A múlt fel­dol­go­zá­sá­ban segít Nádas Péter ka­tar­ti­kus, múlt­tal szem­be­sí­tő al­ko­tá­sa, egy fi­a­tal­em­ber és egy asszony szen­ve­dés­tör­té­ne­te. A két fő­sze­rep­lő az em­be­ri lélek leg­mé­lyebb ré­te­ge­i­be ás le” – mond­ta Esze­nyi Enikő. „ A cél azon­ban nem­csak a múlt ön­kín­zó fel­idé­zé­se, a tra­gé­dia új­ra­élé­se, hanem a fel­ol­do­zás és a meg­bé­ké­lés gesz­tu­sa is.”

A nap zá­rá­sa­ként Roman Polák igaz­ga­tó kö­szö­ne­tet mon­dott a Víg­szín­ház tár­su­la­tá­nak. Esze­nyi Enikő pedig han­sú­lyoz­ta, a szlo­vá­ki­ai ma­gyar és szlo­vák kö­zön­ség­nek mennyi­re fon­tos a Víg­szín­ház és a Szlo­vák Nem­ze­ti Szín­ház egyre mé­lyü­lő ba­rát­sá­ga. A Szlo­vák Nem­ze­ti Szín­ház leg­kö­ze­lebb ősszel, Es­ter­há­zy Péter Mer­ce­des Benz című da­rab­já­val lép a Pesti Szín­ház szín­pa­dá­ra.

Dátum: 2017.06.17. 23:30

Találkozás Pozsonyban

forrás: ujszo.com

Ma Pozsonyban az Eurokontext.sk fesztiválon szerepel a Találkozás! készített interjút Enikővel. Sok sikert ma estére!

Másodszor mutatja be nemzetközi színházi fesztiválon Nádas Péter és Vidovszky László művét, a Találkozást a Vígszínház társulata. Tavaly ősszel a dél-kínai Guangzhou közönsége láthatta Eszenyi Enikő rendezését, most pedig a pozsonyi Eurokontext.sk műsorán szerepel az előadás.

Nádas Péter katartikus erejű tragédiája egy érett nő és egy fiatalember páratlan szenvedéstörténete, amelyben a férfi azért keresi fel Máriát, apja egykori nagy szerelmét, mert az igazság után nyomoz. Tudni szeretné, miért lett öngyilkos az apja az ötvenes években. Ez a rendhagyó találkozás a múlt önkínzó felidézése, a tragédia újraélése mellett a feloldozás és a megbékélés gesztusát is magában hordozza.

„Régóta ismerem a darabot, először Valló Péter rendezte meg 1985-ben, a Pesti Színházban Ruttkai Évával és Hegedűs D. Gézával – mondja Eszenyi Enikő. – Nagyon szerettem azt az előadást, akárcsak Nádas Péter írásait, és amikor az 1956-os események 60. évfordulójára készültünk, úgy gondoltam, ez a csodálatos szerelmi történet méltó emlékezés azokra, akik azt az időszakot megszenvedték. Évekkel ezelőtt nagy álmom volt, hogy ebből az anyagból filmet forgassak, de nem találtam hozzá producert. Amikor aztán eldöntöttem, hogy színházi előadást rendezek belőle, Antal Csabát kértem fel a díszlet megalkotására. Elmeséltem neki, hogy én ezt az előadást filmszerűen látom. Akkor csináljunk filmet a színházban, tanácsolta Csaba. Így született meg az ötlet, hogy hátul kis stúdiót építünk, s amikor a különböző stációkról beszél a két főszereplő, mindent élőben fogunk kamerázni. Ezzel az elképzeléssel mentünk le Nádas Péterhez vidékre. Ő még akkor nem látta ezt a videózást, csak a helyszíneket mutattuk meg neki. Csabával együtt elmagyaráztuk, hogy nemcsak azt fogjuk látni, hogy két ember beszélget a színen, hanem a színpadon kívül zajló eseményeket is. Hogy ezek nem előre felvett jelenetek lesznek, minden élőben történik. Természetesen abszolút tiszteletben tartva Péter gondolatát, hogy a darab Vidovszky László zenéjével az, ami.” folytatás>>

Az alábbi videó még a POSzT-on készült, ahonnan a csapat egy része indult a  a szlovák fővárosba. Ha még nem láttátok nézzétek meg!

Dátum: 2017.06.15. 14.28

POSzT 2017 - III. Richárd, Szakmai beszélgetés, Közönségtalálkozó

A III. Richárd hétfőn este nagy sikerrel szerepelt a POSzT versenyprogramjában! Az előadásról másnap délelőtt szakmai beszélgetést tartottak az alkotók. Enci pedig még aznap délután közönségtalálkozón vett részt, ahol mesélt a Víg új évadáról, tervekről, célokról és a rajongókkal is fotózkodott. Az eseményeken készült fotókért kattintsatok az alábbi képekre. 

III. Richárd:

Szakmai beszélgetés:

Közönségtalálkozó:

Fotók:POSzT/Hajdú Zsófia

Dátum: 2017.06.14. 20:38

 
Eszenyi Enikő

Eszenyi Enikő (Csenger, 1961. január 11.) Kossuth- és Jászai Mari-díjas színésznő, színházi rendező, érdemes művész, 2009. február 1-je óta a Vígszínház igazgatója. Rendezéseivel is felhívta magára a figyelmet, többek között az Amerikai Egyesült Államokban, Csehországban és Szlovákiában. 2001-ben Kossuth-díjjal jutalmazták. Ő volt az egyedüli magyar színésznő, aki játszott Bob Wilson 1914 című előadásban, amelyet 2014-ben mutattak be Csehországban. Tagja a Halhatatlanok Társulatának, Príma díjas. 2017-ben Páger Antal Színészdíjat kapott, és a XIII. kerület Díszpolgárává avatták. Bővebben>>

Hivatalos oldalak:
   

Legfrissebb interjú:
Index (2017.07.03.)

 
Játszik

Tanulmányait a budapesti Színház- és Filmművészeti Főiskolán végezte, ahol színésznőként szerzett diplomát 1983-ban. Mesterei Horvai István és Kapás Dezső voltak. A Vígszínházban töltötte két éves főiskolai gyakorlatát majd 1983-ban oda szerződött. Bővebben>>

 

 
Rendez

Eszenyi Enikő 1991-ben kezdett rendezni. Első bemutatójára a Budapesti Kamaraszínházban került sor, ahol Büchner Leonce és Lénáját állította színpadra, mely hét díjat nyert az 1991-es Országos Színházi Találkozón – köztük a legjobb rendezésért járó elismerést. Bővebben>>

•HAMLET
Szeptember 29., 30.
Bemutató: Október 1.

•FÖLDRENGÉS LONDONBAN
-

•TALÁLKOZÁS
-

•TÉVEDÉSEK VÍGJÁTÉKA
-

jegyvásárlás

•HAMUPIPŐKE
Prágai Nemzeti Színház
Október 12., 21.
jegyvásárlás

 

 
Programok

Vígnap

Helyszín: Vígszínház
Időpont: 2017.09.10.  12:00

Színházak Éjszakája

Helyszín: Vígszínház és Pesti Színház
Időpont: 2017.09.16.  11:00

A gyönyörben nincs középút

Helyszín:
Időpont:
További információk>>

 
TV szereplések

Film/Műsor: -
Időpontok:
Csatorna:

 
Magazin/Újság

Megjelenés: -
Magazin: -

 
Új filmek

FARSANG

Megjelenés: -
Rendező: Dobray György
Információk>>

 

 

VÍGSZÍNHÁZI SOROZAT

Várható megjelenés: 2017.05.01.
Producer: Eszenyi Enikő
Rendező és operatőr: Hartung Attila és Hartung Dávid
Eddig 7 rész jelent meg

 

VÉRTESTEK

Várható megjelenés: -
Rendező: Hartung Attila
Szerep: Judit
imdb.com

 

KISFILMEK

Kapás Dezső novelláiból
Megjelenés: 2016. október 23. , Pesti Színház
Rendező: Eszenyi Enikő
Operatőr: Táborosi András
Információk>>
 

GONDOLJ RÁM

Megjelenés: 2016. január 21.
Rendező: Kern András
Szerep: feleség, bírónő
Bővebben>>Előzetes I DVD

 

 
Filmajánló

Vígszínházi sorozat
2017

Ismertető: Mi történik akkor, ha a filmesek beszabadulnak a színházba? Nem csak a kulisszák mögé látnak, hanem izgalmas sztorikat is találnak! A Vígszínház társulata nagy fába vágta a fejszéjét, kisfilmeket forgattak. A Vígszínházi sorozat (előzetes) rendhagyó széria 7 epizódja a színészek és a színházi dolgozók örömeit és kínlódásait tárja elénk, görbe tükrön keresztül. A rendező Hartung Attila, a producer Eszenyi Enikő.

1. rész>>

 
Chat


 
Facebook

 
 


AZ EGYETLEN MÛKÖDÕ MAGYAR DEMI LOVATO FORRÁSOD - ÉRTESÜLJ ELSÕ KÉZBÕL A DEMIVEL TÖRTÉNT HÍREKRÕL - DEMI LOVATO    *****    Hûsölj a nyári melegben egyedi módon - nézz jégkorong meccset! Nem tudod, hol kezdd? Adok pár tippet! ^^    *****    STITCHERS - Gyere és ismerd meg a Freeform csatorna sorozatát és annak színészeit! Épp San Diego Comic-Con lázban égünk!    *****    Portálépítés és portáldíszítés kezdõknek és haladóknak! Rengetek leírás, JavaScriptek , CSS ,HTML kódok,Naptár,Design!    *****    INGYENES HOROSZKÓP ELEMZÉS, ASZTROLÓGIA OKTATÁS! CSAK REGISZTRÁLNOD KELL!    *****    Re-Startoltunk! Egy SZEREPJÁTÉK, amelybe bármikor becsatlakozhatsz! Légy te is Hõs! Hõsregék RPG    *****    Erdõszéli tudósítónk jelenti: Marculábi cica éjszakai felfedezõútra indult! Gyertek ti is! Részletek a Mesetárban!    *****    Születési horoszkóp 1000 Ft. 3 év elõrejelzés 1000 Ft. Párkapcsolati elemzés 1000 Ft. Óriási nyári akció csak nálam!!!    *****    Lore rajzai ♦Lore rajzai ♦Lore rajzai ♦Lore rajzai ♦Lore rajzai ♦Lore rajzai ♦Lore rajzai ♦Lore rajzai ♦Lore rajzai ♦Lor    *****    Bûbájos boszorkák - Charmed - Extrák - Érdekességek - Cikkek - Interjúk - Bûbájos boszorkák - Charmed - Charmed -Játékok    *****    Re-Startoltunk! Egy SZEREPJÁTÉK, amelybe bármikor becsatlakozhatsz! Légy te is Hõs! Hõsregék RPG    *****    Filmek itt!    *****    Ha szeretsz filmet nézni klikk ide! Klikk klikk    *****    "Revealing the truth is like setting a match on fire. It can bring light or set your world on fire." | PROJECT D.C.    *****    Megújult külsõvel vár Magyarország egyetlen Olicity rajongói lapja! Mindennap friss hírek a sorozatról és a párosról!    *****    Készítsd el saját horoszkópod ingyen,csak kattints!Fantasztikus akciók a fõoldalon,ezt nem szabad kihagyni! Látogas meg!    *****    BLOG, STORYK, KRITIKÁK, BESZÁMOLÓK, KEDVENCEK, DIVAT, SZÉPSÉGÁPOLÁS, LAKBERENDEZÉS, MINDEN AMI EGY BLOGRA KELL!    *****    Nyári akció,minden horoszkóp megrendelés 1000 Ft. Rendelj most szeretteidnek ajándék horoszkópot.Várlak az oldalamon!    *****    Gréti. 23. ExmisszusGyakornok. Jégkorong. Ottawa Senators. Jean-GabrielPageau. ErikKarlsson. Írás. Olvasás. Blog. (:    *****    Azt mondják, hogy amikor egy fõnix meghal, a hamvaiból egy sokkal szebb, sokkal erõsebb madár születik…